Zavod RS za transfuzijsko medicino

Laboratoriji za celično biologijo - čisti prostor

Zavod RS za Transfuzijsko Medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenja registra darovalcev kostnega mozga, preskrbo z zdravili iz krvi, ter izdelavo diagnostičnih reagentov.
V okviru ZTM so tudi Laboratoriji za celično biologijo, ki jih je bilo potrebno v skladu z uporabniškimi zahtevami, zakoni, standardi, pravilniki in priporočili dobre prakse rekonstruirati in obnoviti.
Na osnovi uporabniških zahtev je bila definirana namembnost klasa čistosti prostorov. Postavljena je bila zahteva za razred čistosti v laboratoriju D(C) po GMP EU priporočilih (ISO 8 (7) po EN ISO 14644-1)in temu ustrezne čistosti v predprostorih. U laboratoriju je postavljen tudi farmacevtski izolator (razred čistosti A - LAF kabina) v katerem se izvajajo zahtevnejši posegi na področju celične biologije. V tem primeru, gre v celoti za razred čistosti A v C.
Glede na zahtevnost in obratovalno varnost sta bila postavljena dva laboratorija, ki obratujeta hkrati in od katerih eden predstavlja 100% redundanco v primeru izpada enega izmed obeh. Najbolj pomembno pri definiranju zasnove celotnega sistema so pridobljene kvalitetne uporabniške zahteve s strani uporabnika, ki predstavljajo potreben pogoj in osnovo za dobro načrtovanje.

Zahteve, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izgradnji laboratorijev:

 • Predvideti prostor za oba laboratorija in vse potrebne predprostore- personalne in materialne zapore za doseganje uporabniških zahtev in zahtevanega razreda čistosti.
 • Določiti kvalitete sten, stropa in zasteklitev v smislu doseganja uporabniških zahtev po doseganju tesnjenja, mikrobioloških pogojev, razreda čistosti ob upoštevanju GMP priporočil za čiščenje.
 • Električne instalacije in razsvetljavo(tudi varnostno) je potrebno izvesti v skladu z zahtevami GMP in predvideti UPS napajanje in priklop na Diesel agregat.
 • Določiti način vstopa osebja in materiala/odpadkov, skupaj z potrebnimi vrati, ki so opremljena z avtomatskimi zapirali in semaforji za kontrolo vstopa.
 • Določiti število izmenjav zraka in način gibanja zraka (/hitrost, smer gibanja- laminarni/turbolentni tok) v odvisnosti od zahtev po doseganju razreda čistosti.
 • Določiti število distributivnih elementov dovod in povratek zraka za doseganja zahtev po čim bolj usmerjenem gibanju zraka ob predpisanih hitrostih.
 • Klimatski sistem mora biti dimenzioniran tako, da zadovoljuje vse zahteve po doseganju temperature, vlage, števila izmenjav zraka, gibanja zraka, tlačnih kaskad in seveda stopnji filtracije (G4,F7,F9,H14).
 • Sistem mora biti avtomatiziran in priklopljen na CNS, ki mora omogočiti vodenje, nadzor delovanja sistema, skupaj z monitoring-om, javljanjem napak, nastavitvijo koledarjev in prikazom zgodovine delovanja in prikaza zahtevanih parametrov.
 • Laboratoriji morajo biti opremljeni z sistemom za oskrbo z laboratorijskimi plini, varnostnim sistemom za registracijo koncentracije kisika in sistemom za požarno javljanje.
Na osnovi zgoraj navedenih zahtev so bili izdelani načrti in izvedeni laboratoriji z vsemi sistemi in podsistemi,
ki so potrebni za doseganje uporabniških ciljev in zahtev institucij (JAZMP), ki izdajo dovoljenje za uporabo
laboratorija.
Za pridobitev koncesije je bilo potrebno izvesti tudi vse potrebne validacijske postopke (testiranja in meritve)v
skladu z EN ISO 14644 in cGMP in sicer:
 1. Meritve dovodnih količin zraka in števila izmenjav;
 2. Meritve potrebnih tlačnih kaskad med prostori;
 3. Meritve hitrosti zraka na izstopi iz distribucijskega elementa;
 4. Meritve integritete filtrov H14 in tesnjenja na spojih;
 5. Štetje delcev in klasifikacija prostora (opazovani delci >0,5µm in delci >5µm)
 6. Meritve mikro klime (T, RV, ….)
 7. Zasledovanje gibanja zraka – vizualni dimni test s kamero;

Vse meritve so bile izvedene 3 x in sicer »at rest«(pred vnosom opreme in po vnosu opreme) in "in operation" (po vnosu opreme –obratovanje laboratorija).
Iz rezultatov je razvidno, da koncentracija delcev v posameznih točkah in tudi zgornja meja (95%) verjetnosti ne presega dopustno koncentracijo delcev.
Vsi postopki validacije so bili speljani v skladu z predpisi, standardi in zakoni in so pokazali, da je celoten sistem rekonstrukcije laboratorijev dosegel pričakovane rezultate.

Kratek opis potrebnih del za rekonstrukcijo laboratorija:

 • Načrti v skladu z uporabniškimi zahtevami, standardi, priporočili in zakoni (EN ISO 14644, cGMP, ZGO,…..);
 • Dobava in montaža sten, stropov, talnih oblog, vrat (dobavitelj in montažer CLEANGRAD d.o.o.), skupaj z materialnimi zaporami in potrebno avtomatizacijo za kontrolo vstopa
 • Strojnica s potrebnimi klima napravami (2x KN, dobavitelj EROCLIMA , naprave v higienik izvedbi), skupaj z elektro stikalnimi bloki in krmilniki (dobavitelj TREND Controls) za vodenje sistema klimatizacije;
 • Kanalski razvod, z elementi za regulacijo količine zraka in s tem posredno tlačnih kaskad, skupaj potrebnimi senzorji in avtomatiko;
 • Sistemi za oskrbo z medicinskimi plini in postavitev varnostnih sistemov za javljanje koncentracije 02 in požarno zaščito;
 • Avtomatizacija sistema s priklopom na CNS in preko interneta na nadzorni sistem pogodbenega vzdrževalca;
 • Meritve in validacijski postopki, skupaj s šolanjem in predaja uporabniku;
 • Izdelava seznama potrebnih rezervnih delov in plana servisnih storitev za zagotavljanje pogojev nemotenega obratovanja;